Informatie BSO LIEF

De locatie

Kinderopvang LIEF biedt sinds juni 2018 naast kinderdagverblijf ook buitenschoolse opvang aan in de Gildehal in Nibbixwoud voor kinderen van 4 t/m 12. De locatie is speciaal ingericht voor vrijetijdsbesteding voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De gildehal is een locatie met veel mogelijkheden. Er is een ruime sporthal die zorgt voor veel speel- en sportplezier bij de kinderen. Deze is grenzend aan het BSO lokaal. Verder zijn er diverse speelhoeken en kinderen hebben genoeg ruimte om zichzelf te vermaken met allerlei spelmaterialen. Ook speelt de BSO regelmatig op de naastgelegen ijsbaan of in het park achter onze locatie.

Algemeen

Op de BSO, waar elke pedagogisch medewerkster met maximaal 11 kinderen werkt, is ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën van kinderen uit te voeren.

Wij bespreken vaak met de kinderen wat ze graag zouden willen doen op de BSO, welk thema ze leuk vinden en welke regels ze op de groep belangrijk vinden. De ideeën komen zowel van de pedagogisch medewerkers als van de kinderen en bestaan uit activiteiten op het gebied van sport, spel, knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen bedenken waar ze aan mee willen doen en mogen ook altijd kiezen voor vrij spel; binnen of buiten. Mocht het kind privé ook nog bijvoorbeeld muziek- of sportles hebben op een middag dat hij óók van de BSO gebruik maakt, kan in het zelfstandigheidscontract vastgelegd worden dat het kind daar zelfstandig naartoe kan gaan. Ook als het kind oud genoeg is om aan het einde van de middag zelfstandig naar te huis gaan, kan dat in het zelfstandigheidscontract worden beschreven.

De groep

In tegenstelling tot thuis bevinden kinderen zich op de BSO de hele middag/dag in een groep. Deze groep wordt door onze pedagogisch medewerkers ingezet als middel om kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Door middel van een vast dagritme, groepsregels, rituelen en vieringen, ‘een eigen plekje’ (bijvoorbeeld een eigen postvakje) wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid van kinderen en aan de saamhorigheid. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties.

Een vast dagritme, waarin activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met spelen in kleine groepjes, helpt de dag voorspelbaar te maken voor kinderen. Daarnaast biedt de groep kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen te spelen en uit te proberen: waar blink ik in uit? Waar ben ik bijzonder in en waarin lijk ik juist op anderen? Ben ik de oudste of de jongste? Wat durf ik en wat durven anderen? Wie leidt en wie volgt?

Ook voor het oefenen met sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’ en ‘helpen en geholpen worden’.

Soorten opvang

Gedurende de schoolweken kan je kind ’s ochtends voor schooltijd opgevangen worden op de BSO. Dit heet voorschoolse opvang (VSO). Je kind mag dan ontbijten op de BSO (zit bij de prijs inbegrepen). Wij zorgen dan dat je kind naar school wordt gebracht. Na schooltijd

wordt je kind opgehaald en naar de BSO gebracht. Dit heet naschoolse opvang (NSO). Het tijdstip van brengen en ophalen is afhankelijk van de tijden van de school waar het kind naartoe gaat.

telde, in het jaarrooster opgenomen lesvrije dagen.

Er zijn voor de buitenschoolse opvang drie verschillende contractvormen mogelijk:

Model 1 – 52-weken

Dit is opvang gedurende het gehele jaar. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

Model 2 – Schoolweken + 8 vakantieweken

Gelijk aan model 3, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens maximaal 8 vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

Model 3 – Schoolweken pakket

Opvang gedurende de schoolweken, inclusief de door de school vooraf vastgestelde, in het jaarrooster opgenomen lesvrije dagen.

Voorraad contract

BSO LIEF bied je de mogelijkheid om (ook) te kiezen voor het voorraad contract. Dit contract wordt vaak in combinatie gebruikt met een ander contract. Bijvoorbeeld: het 52-wekenpakket in combinatie met het voorraad pakket.
LIEF wil hiermee inspelen op de situatie waarin veel ouders tegenwoordig verkeren: een combinatie van de opvang, en opa en oma (of buurvrouw, vriendin…) om zo de opvang tijdens de werkdagen in te vullen. De ervaring leert ons echter dat ouders soms in de problemen komen als opa en oma op vakantie gaan of onverhoopt ziek worden. Het voorraad contract biedt daarvoor een oplossing.

Het voorraad contract houdt in dat je een inschatting maakt hoeveel dagen/uren opvang je per jaar (extra) nodig hebt. De uren worden maandelijks (mee) gefactureerd, zodat je er van tevoren kinderopvangtoeslag op aan kunt vragen. Je kunt vervolgens de dagen op een zelf gekozen moment afnemen (bv. in 1x achter elkaar als vakantie of verspreid over het jaar). De dagen op de BSO kunnen zowel in de schoolweken als in de vakanties opgenomen worden.

Meer informatie over dit pakket of één van de andere pakketten? Mail naar info@liefkinderopvang.nl of vraag het aan een van onze pedagogisch medewerkers.